Virtual Community Public Meetings

You are invited to join us via Zoom
Wednesday, April 14, 2021 – 10 a.m. to 11 a.m.

Past Questions from Our Community and RCOC Responses

Submit questions to | Envíe sus preguntas a | Gửi câu hỏi đến
askaquestion@nullrcocdd.com

 

Register | Registrarse | Đăng ký

 

 


During these difficult and uncertain times resulting from the COVID-19/Coronavirus pandemic, the Regional Center of Orange County and our staff want to make sure we are meeting your needs.

Please join us for a monthly update from the RCOC management team regarding our community response to COVID-19 and presentations from our staff regarding current issues.  We will begin with a brief informational overview, then take community members’ questions. We will provide general responses to questions in the public forum, while any person-specific or organization-specific situations will be taken offline to ensure confidentiality.

This meeting will be hosted online due to the need to maintain physical/social distancing during this time.


Durante estos tiempos difíciles e inciertos resultantes de la pandemia de COVID-19 / Coronavirus, el Centro Regional del Condado de Orange y nuestro personal quieren asegurarse de que cubramos sus necesidades.

Únase a nosotros para recibir una actualización mensual del equipo de gestión de RCOC con respecto a nuestra respuesta de la comunidad a COVID-19 y las presentaciones de nuestro personal con respecto a los problemas actuales. Habrá una oportunidad para que los asistentes respondan sus preguntas.

Esta reunión se realizará en línea debido a la necesidad de mantener un distanciamiento físico / social durante este tiempo. Consulte el siguiente enlace para obtener más información.


Trong những thời điểm khó khăn và không chắc chắn do đại dịch COVID-19 / Coronavirus, Trung tâm khu vực của Quận Cam và nhân viên của chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi đáp ứng nhu cầu của bạn.

Vui lòng tham gia với chúng tôi để cập hàng tháng từ nhóm quản lý RCOC về phản ứng của cộng đồng đối với COVID-19 và các bài thuyết trình từ nhân viên của chúng tôi về các vấn đề hiện tại. Sẽ có một cơ hội cho người tham dự để trả lời câu hỏi của họ.

Cuộc họp này sẽ được tổ chức trực tuyến do nhu cầu duy trì khoảng cách vật lý / xã hội trong thời gian này. Vui lòng xem liên kết dưới đây để biết thêm thông tin.